Online psychodiagnostika

Online diagnostika představuje moderní nástroj řízení lidí. Podává informace o osobnosti jedince, pracovní motivaci, schopností zvládat zátěž, manažerském stylu a mnoho dalších užitečných poznatků. Poznáte tak své kandidáty ještě před samotným pohovorem, identifikujete rozvojové potřeby jednotlivců i celých týmů a dostanete do ruky validní a reliabilní výstupy, o které se můžete opřít.

Výhody online psychodiagnostiky

  • Dostupná kdykoliv a kdekoliv – stačí mít přístup k internetu.
  • Přehledné výstupní zprávy podávající informace nad rámec CV a interview.
  • Výsledky pro jednotlivce i celé týmy.
  • Možnost vygenerování týmových výstupů zdarma napříč všemi projekty.
  • Široké pole pro využití v HR procesech.
  • Snadné a uživatelsky komfortní ovládání.

multifokator_profilMultifaktorový osobnostní profil

Multifaktorový osobnostní dotazník je základním dotazníkem zaměřeným na osobnost dotazovaného s širokým využitím napříč všemi oblastmi personalistiky a práce s lidskými zdroji. Je výchozím stavebním kamenem komplexnějších diagnostických baterií, vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj.

multifokator_prac_profMultifaktorový pracovní profil

Multifaktorový pracovní profil mapuje dvě oblasti: pracovní styl a pracovní cyklus.

Pracovní styl odpovídá na otázky, jaký přístup k práci a plnění úkolů můžeme od daného člověka očekávat, jakým způsobem pracuje, kde jsou jeho hlavní přednosti a výhody, kde se ukrývají možné nevýhody a rizika, co pro optimální výkon potřebuje a jakým způsobem přistupuje k řešení úkolů. Patří sem osm bipolárních škál jako např. Důkladnost vs. Rychlost nebo Disciplinovanost vs. Improvizace.

Pracovní cyklus pak ukáže, jak velký důraz klade na jednotlivé fáze činnosti, které akcentuje nadměrně či které může naopak podceňovat. Dotazník rovněž obsahuje dvě kontrolní škály.

Dotazník je určen pro široké spektrum pracovních pozic.

kompasKariérový kompas

Dotazník Kariérový kompas sleduje pracovní motivaci a je určen pro diagnostiku výkonných pracovníků a pracovníků na nižších či středních manažerských pozicích. Velmi vhodný je také pro diagnostiku talentů a začínajících pracovníků.

Dotazník pracuje s osmi dílčími pracovními motivy, které sytí základní motivační profily: obchodník, manažer, odborník, týmový hráč. Dotazník vypovídá zejména o primárních potřebách i celkovém směřování v rámci profesní dráhy. Dotazník napomáhá uvědomění si často skrytých nebo méně zřejmých motivů a dokresluje celkový profil účastníka.

zatez_stresDotazník zvládání zátěže – stresu

Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků na exponovaných pozicích a pozicích kladoucích vysoké nároky na stresovou odolnost.

tym_profilTýmový profil

Dotazník Týmový profil sleduje míru preference různých týmových rolí a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků působících v rámci stabilních či projektových týmů. Využít jej lze nejen pro individuální diagnostiku, ale i pro získání celkového profilu za celý tým.

asertivitaDotazník komunikačního stylu – asertivity

Dotazník komunikačního stylu – asertivity sleduje čtyři základní oblasti využití asertivity při řešení standardních i náročných komunikačních situací: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy.

culturefitCulture fit

Dotazník Culture Fit je zaměřen na vnitřní hodnoty daného člověka a zjišťuje, jaká firemní kultura je mu na základě těchto hodnot blízká. Lze tak snadno zjistit, zda daný člověk preferuje například formální či neformální prostředí, zda je pro něj přednější kariéra či work-life balance, či zda například preferuje zaměření na soutěživost nebo spolupráci.

manager_quickManažerský styl QUICK

Dotazník Manažerský styl sleduje míru preference různých manažerských stylů a jejich kombinací a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků působících v roli manažera, vedoucího týmu nebo projektového manažera. Využít jej lze i pro sledování preference manažerských stylů napříč firmou.

zvukTest sluchové paměti

Test sluchové paměti je zaměřen na krátkodobou sluchovou paměť spočívající v reprodukci slovních podnětů s krátkým časovým odstupem. Je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících krátkodobé zapamatování si informací a faktů, zejména pak pro pozice telefonních operátorů, pracovníků Call center, zákaznické podpory, případně pro přepážkové pracovníky.

pozornostTest pozornosti

Test pozornosti je zaměřen na přesnost, respektive chybovost práce pod časovým tlakem a na koncentraci pozornosti v rámci stereotypní činnosti. Na rozdíl od klasických testů pozornosti zahrnuje různě zaměřené subtesty a sleduje pozornost v dlouhodobějším časovém úseku. Test je primárně určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících maximální přesnost práce a dlouhodobé soustředění se na samostatnou, převážně administrativní a opakující se činnost.

numericNumerický test

Numerický test patří mezi klasické výkonové testy a je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících dobré předpoklady v oblasti numerických schopností a dovedností. Test kombinuje klasické úlohy měřící numerické předpoklady s praktickou úlohou a výpočty, jež by měl zvládnout každý, kdo ve své práci pracuje s čísly, financemi, obchodními plány a podobně.

obchodObchodní profil TEST

Test Obchodní profil je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.